Live, Love, Laugh -Thay. Thich Phap Hoa (June 8, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1345 | 18-06-2013

Live, Love, Laugh -Thay. Thich Phap Hoa (June 8, 2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4
Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.