Living Fully - Thay.Thich Phap Hoa (Sep 13, 2013

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1001 | 27-09-2013

Living Fully - Thay.Thich Phap Hoa (Sep 13, 2013

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4
Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.