Logic 13: Suy luận và chân lý (31-11-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

472 | 02-07-2016

Logic 13: Suy luận và chân lý (31-11-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/logic/13_suy_luan_31Nov07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.