Logic 14: Các tình huống suy luận 2 (05-12-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

566 | 02-07-2016

Logic 14: Các tình huống suy luận 2 (05-12-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/logic/14_suy_luan2_15Dec07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.