Logic 15: Các suy luận sai (08-12-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

512 | 02-07-2016

Logic 15: Các suy luận sai (08-12-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/logic/15_suy_luan3_08Dec07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.