Logic 3: Suy luận diễn dịch và quy nạp (03-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

379 | 01-07-2016

Logic 3: Suy luận diễn dịch và quy nạp (03-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/logic/03_dien_dich_loai_suy_3Oct07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.