Logic 7: Nói thêm về lỗi chủ trương (24-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

521 | 02-07-2016

Logic 7: Nói thêm về lỗi chủ trương (24-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/07a_chu_truong_va_ly_do_24oct07.mp3 (Phần 1)
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/07b_chu_truong_va_ly_do_24oct07.mp3 (Phần 2)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.