Logic 8: Lý do và chân lý (27-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

570 | 02-07-2016

Logic 8: Lý do và chân lý (27-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/08a_ly_do_va_chan_ly_27oct07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.