Logic 9: Ví dụ và thuyết minh (31-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

468 | 02-07-2016

Logic 9: Ví dụ và thuyết minh (31-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/09a_vi_du_thuyet_minh_31oct07.mp3 (Phần 1)
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/09b_vi_du_thuyet_minh_31oct07.mp3 (Phần 2)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.