Lời Dạy Sáng Ngời - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 24, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1884 | 11-07-2013

Lời Dạy Sáng Ngời - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 24, 2013)

Lời Dạy Sáng Ngời - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 24, 2013)
Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.