Lợi Ích Đi Chùa (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phước Hải, June 5, 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

381 | 25-04-2017

Lợi Ích Đi Chùa (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phước Hải, June 5, 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.