Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 03

Thể loại: 
Video

1239 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 03

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 03
Vào Đời 3 - Phần 2 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 28-03-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.