Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 04

Thể loại: 
Video

1414 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 04

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 04
Vào Đời 3 - Phần 2 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 28-03-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.