Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 08

Thể loại: 
Video

1076 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 08

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 08
Vào Đời 3 - Phần 4 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 30-05-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.