Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 10

Thể loại: 
Video

1206 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 10

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 10
Vào Đời 3 - Phần 5 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 27-06-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.