Mindful Reflecting - Thay. Thich Phap Hoa (March 9, 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1561 | 05-03-2013

Mindful Reflecting - Thay. Thich Phap Hoa (March 9, 2012)

Mindful Reflecting - Thay. Thich Phap Hoa (March 9, 2012)
Dharma talks at:

Trúc Lâm Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca
http://bit.ly/truclam2

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.