Một Nén Tâm Hương - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Nov.22, 2009)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

971 | 12-12-2012

Một Nén Tâm Hương - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Nov.22, 2009)

Một Nén Tâm Hương - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Nov.22, 2009)
Giảng tại Chùa Hải Đức

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.