Một Ngày Hai Việc Thiện - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Dec.28,2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

737 | 25-05-2015

Một Ngày Hai Việc Thiên - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Dec.28,2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thóat nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.