Mùa hoa Ưu đàm nở - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Thể loại: 
Video

985 | 16-03-2013

Mùa hoa Ưu đàm nở - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Mùa hoa Ưu đàm nở - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2
Giảng tại chùa Hội Đức, Vĩnh Long ngày 21-03-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.