Mười Phương Sen Nở 8 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Apr.7 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1440 | 11-01-2013

Mười Phương Sen Nở 8 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Apr.7 , 2012)

Mười Phương Sen Nở 8 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Apr.7 , 2012)
Giảng tại Tu Viện Tây Thiên

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.