Năm Đóa Hoa Lành 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Huyền Quang, Apr.8, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

313 | 29-04-2017

Năm Đóa Hoa Lành 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Huyền Quang, Apr.8, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.