Năm Mới Ta Cũng Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Feb. 2, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

6371 | 18-02-2014

Năm Mới Ta Cũng Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Feb. 2, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.