Năm Mới Tập Làm Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Feb.24, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

6492 | 30-03-2013

Năm Mới Tập Làm Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Feb.24, 2013)

Năm Mới Tập Làm Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Feb.24, 2013)
Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.