Năm Mới Tập Làm Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Feb.24, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

405 | 11-08-2016

Năm Mới Tập Làm Mới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Feb.24, 2013)

NGuyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.