Năm Sắc Hào Quang - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 25, 2008)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

893 | 07-05-2014

Năm Sắc Hào Quang - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 25, 2008)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca
http://cms.forvn.com/forums/viewforum.php?id=75

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.