Năng Lực Của Người Tu - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Bát Nhã, Mar.25, 2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

203 | 05-08-2017

Năng Lực Của Người Tu - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Bát Nhã, Mar.25, 2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.