Nét Đẹp Lòng Từ - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.28. 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1079 | 19-02-2013

Nét Đẹp Lòng Từ - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.28. 2012)

Nét Đẹp Từ Lòng - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.28. 2012)

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.