Nghiệp Duyên Của Phật - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

619 | 18-03-2016

Nghiệp Duyên Của Phật - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.