Người Bạn Lành 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 19 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1066 | 11-01-2013

Người Bạn Lành 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 19 , 2012)

Người Bạn Lành 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 19 , 2012)
Giảng tại Tu Viện Tu Vân

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.