Người Chủ và Bốn Con Rắn - Thầy. Thích Pháp Hòa (February 17, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1870 | 03-06-2013

Người Chủ và Bốn Con Rắn - Thầy. Thích Pháp Hòa (February 17, 2013)

Người Chủ và Bốn Con Rắn - Thầy. Thích Pháp Hòa (February 17, 2013)
Giảng tại Chùa Hải Đức

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.