Người Khéo Nói - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Sep. 8, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1529 | 14-03-2013

Người Khéo Nói - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Sep. 8, 2011)

Người Khéo Nói - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Sep. 8, 2011)
Giảng tại Nhà Hàng Kim Sơn

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.