Người Leo Núi - Thầy. Thích Pháp Hòa (Đại Học Florida, Jacksonville, FL 16-12-2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

164 | 25-06-2018

Người Leo Núi - Thầy. Thích Pháp Hòa (Đại Học Florida, Jacksonville, FL 16-12-2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.