Nhị Tổ Trúc Lâm 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, Feb.14, 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

557 | 23-05-2016

Nhị Tổ Trúc Lâm 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, Feb.14, 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
www.truclam.ca
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.