Những Gì Là Tối Thượng ? - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Thiên Ân, Sept.9, 2007)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

366 | 21-12-2016

Những Gì Là Tối Thượng ? - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Thiên Ân, Sept.9, 2007)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.