Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp - Thầy. Thích Pháp Hòa (April 9, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

2152 | 15-07-2013

Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp - Thầy. Thích Pháp Hòa (April 9, 2013)

Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp - Thầy. Thích Pháp Hòa (April 9, 2013)
Giảng tại Austin, TX

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.