Nuôi Dưỡng Niệm Lành - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, July 23, 2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

53 | 29-11-2017

Nuôi Dưỡng Niệm Lành - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, July 23, 2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.