Phật Có Trong Xe Không - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Huệ Quang, Mar.4, 2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

174 | 08-06-2017

Phật Có Trong Xe Không - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Huệ Quang, Mar.4, 2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.