Phiền Não Từ Đâu Sanh? phần 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Honolulu, HI (Apr.10, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1289 | 01-03-2013

Phiền Não Từ Đâu Sanh? phần 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Honolulu, HI (Apr.10, 2011)

Phiền Não Từ Đâu Sanh? phần 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Honolulu, HI (Apr.10, 2011)
Giảng tại Tu Viện Chân Không

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.