Quán Và Chuyển Tham Sân - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Văn Thù, Mar.5, 2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

267 | 24-06-2017

Quán Và Chuyển Tham Sân - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Văn Thù, Mar.5, 2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.