Rùa và Cá - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Viên Quang, July 07,2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

390 | 18-08-2016

Rùa và Cá - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Viên Quang, July 07,2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.