Sám hối nghiệp chướng (16/07/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

401 | 28-06-2016

Sám hối nghiệp chướng (16/07/2008) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Liên Hoa, Las Vegas, Nevada, ngày 16-07-08

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.