Sống Không Phiền Não - Thầy.Thích Pháp Hòa (Hamilton, Ont. May 20, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1638 | 26-09-2013

Sống Không Phiền Não - Thầy.Thích Pháp Hòa (Hamilton, Ont. May 20, 2013)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nổi đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4
Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.