Ta Bà Ha Diệu Nghĩa - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Tịnh Đô Phổ Đà, Dec.7, 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

290 | 04-09-2016

Ta Bà Ha Diệu Nghĩa - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Tịnh Đô Phổ Đà, Dec.7, 2012)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.