Tam Bảo Tự Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tịnh Độ Phổ Hiền, Dec.8, 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

301 | 25-08-2016

Tam Bảo Tự Tâm - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tịnh Độ Phổ Hiền, Dec.8, 2012)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.