Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Vancouver (Jul.3, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

927 | 02-07-2012

Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Vancouver (Jul.3, 2011)

Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Vancouver (Jul.3, 2011)
Giảng tại Capri Hall

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.