Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa in Vancouver

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1450 | 05-02-2013

Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa in Vancouver

Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa
July 3, 2011 Vancouver, BC - Capri Hall

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.