Thập Ba la mật (Thập độ) - TT. Thích Dồng Trí

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

124 | 17-05-2017

Thập Ba la mật (Thập độ) - TT. Thích Dồng Trí

Pháp thoại do TT. Thích Đồng Trí giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 01-05-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.