Thầy Thích Pháp Hòa - Bốn Pháp Sanh Phước_clip6/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1122 | 07-08-2012

Thầy Thích Pháp Hòa - Bốn Pháp Sanh Phước_clip6/6

Recorded on October 17, 2010 at Chùa Nhất Đồng in Kelowna

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.