Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 2/6 (May 23, 2010)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

780 | 02-07-2012

Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 2/6 (May 23, 2010)

Thay Thich Phap Hoa - Dao Su va De Tu

Recorded on May 23, 2010 at Chùa Hải Đức in Regina

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.