Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 1_clip2/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

839 | 08-03-2013

Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 1_clip2/6

Dieu Dung Quan Am (Part 1)_clip2

Recorded on January 9, 2010 at Truc Lam Monastery

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.